Friday, 01 July 2022

ด้านงบประมาณ

ด้านงบประมาณ

รายการ

จำนวนเงิน(บาท )

๑. งบบุคลากร

    (เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจำ)

8,372,040

๒. งบดำเนินงาน

3,780,657

๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจำปี)

3,160,657

    ๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค

620,000

๓. ค่าเสื่อมราคา

-

๔.งบลงทุน

1,680,000

    ๔.๑ค่าครุภัณฑ์

1,680,000

    ๔.๒ค่าสิ่งก่อสร้าง

-

๕. งบรายจ่ายอื่นๆ

2,087,600

    ๕.๑โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)

800,000

    ๕.๒ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

69,000

    5.3 โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

375,000

    5.4 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

25,000

    ๕.5โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

55,000

    ๕.6โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

306,400

    5.7 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูแก่นักเรียน

307,200

    5.8 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า

150,000

6. งบเงินอุดหนุน

2,323,810

6.1 โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย - ขั้นพื้นฐาน

2,100,810

    6.2โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี

15,000

    6.3 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์ อาชีวศึกษา

208,000

รวมงบดำเนินการทั้งสิ้น

18,244,107

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติราชการประจำปี