Thursday, 25 July 2024

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • Category: Uncategorised
 • Published on Sunday, 14 July 2019 08:10
 • Written by Super User
 • Hits: 2911

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

            -

ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

ปรัชญาของสถานศึกษา

รอบรู้ ซื่อสัตย์ ปฏิบัติได้จริง

           อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                   ทักษะดี มีจิตอาสา

          ทักษะดี คือ การมีลักษณะหรือพฤติกรรม ดังนี้

 1. มีทักษะความชำนาญในสาขางานที่ทำเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการและ

ผู้ใช้บริการ

 1. มีทักษะกระบวนการทำงานคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จัดการเป็น
 2. สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
 3. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะที่หลากหลายมาใช้ในการปฏิบัติงาน
 4. มีทักษะในการดำเนินชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

มีจิตอาสา คือ การมีลักษณะหรือพฤติกรรม ดังนี้

 1. มีจิตอาสา ใช้ทักษะวิชาพัฒนาสังคม
 2. มีจิตอาสาร่วมธำรงรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงาม
 3. มีคุณธรรมพื้นฐานครบถ้วน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด

                             สามัคคี มีน้ำใจ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

แหล่งฝึกทักษะวิชา มุ่งพัฒนาชุมชน

          มีลักษณะหรือสภาพ ดังนี้

 1. มีผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้เรียนมีจิตอาสา ใช้ทักษะวิชาพัฒนาสังคม
 2. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 3. มีสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 4. มีเครื่องมือ เครื่องจักร สื่อ อุปกรณ์ เหมาะสมพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้
 5. มีความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการในการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพ        ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 ไว้ดังนี้“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม ความรู้ และทักษะวิชาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลายก้าวทันเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย 4.0”

พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทำเพื่อให้ความคาดหวังที่กำหนดไว้ประสบ       ความสำเร็จ โดยในแต่ละพันธกิจกำหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการ     ดำเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  แห่งที่ 2  กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

                พันธกิจ

               1. พัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ

               2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และคุณธรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย

               3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย

               4. เสริมสร้างการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

                  เป้าประสงค์

                   1. เพิ่มปริมาณผู้เรียน

                   2. ผู้เรียนออกกลางคันลดลง

                   3. ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมมรสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรและตลาดแรงงาน

                   4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

                   5. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา

                   6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

                   7. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

                   8. ครู และผู้เรียน มีความรู้ เกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติจริงสามารถสร้างงานวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม

               9. ครู และผู้เรียนมีงานวิจัย นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์

                     ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียน

                     - โครงการแนะแนวเชิงรุก

                     - โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

                     - เรียนร่วมอาชีวศึกษา ทวิศึกษา

                     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้เรียนออกกลางคันลดลง

                     - โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา

                     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมมรสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรและตลาดแรงงาน

                     - การจัดหาครู เพิ่มการจัดการเรียนการสอน

                     - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learing

                     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

                     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานกิจกรรม) อวท.

                     - กิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

                     - สถานศึกษาคุณธรรม

                     - โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

                     ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน

                     - Fix it center , 108 อาชีพ , ระยะสั้น , ภาคสมทบ

                     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา

                     - ID Plane PLC

                     ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมพัฒนา การวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี

                     - โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

                     - งานวิจัย

                     ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา

                     - โครงการความร่วมมือ

                     - โครงการทวิภาคี

                     ยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมมาภิบาลภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                     - สถานศึกษาพอเพียง

                     - การประกันคุณภาพ

                      - การประเมินส่วนรวม ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์

                            หมายถึง การกำหนดวิธีการดำเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

                            วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้

                            กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียน

                                          มาตรการที่ 1 จัดประชาสัมพันธ์ แนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

                                          มาตรการที่ 2 ลดการออกกลางคัน

                                          มาตรการที่ 3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัย

                                          มาตรการที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

                            กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

                                          มาตรการที่ 1 เพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

                                         มาตรการที่ 2 ปรับปรุงระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์

                                          มาตรการที่ 3 ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีระเบียบวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ศิลปวัฒนธรรม

                            กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

                                          มาตรการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

                                          มาตรการที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

                                          มาตรการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักการธรรมาภิบาล

                            กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

                                          มาตรการที่ 1 ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ

                                          มาตรการที่ 2 ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน

                                          มาตรการที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

 • Category: Uncategorised
 • Published on Sunday, 14 July 2019 07:55
 • Written by Super User
 • Hits: 3873

ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน        

 ระดับ / สาขางาน

ระดับ ปวช.

-          สาขางานยานยนต์

-          สาขางานไฟฟ้ากำลัง

-          สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

-          สาขางานก่อสร้าง

-          สาขางานการบัญชี

-          สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-          สาขางานการตลาด

 

ระดับ ปวส.

-          สาขางานเทคนิคเครื่องกลฯ

-          สาขางานเทคนิคยานยนต์

-          สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

-          สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

-          สาขางานโยธา

-          สาขางานการบัญชี

-          สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-          สาขางานการตลาด

         

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

 • Category: Uncategorised
 • Published on Sunday, 14 July 2019 07:45
 • Written by Super User
 • Hits: 2903

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นายอำนาจ             ปานหิรัญ

ประธานกรรมการ

2

นางสุรีย์พร             เสียมสกุล

กรรมการ

3

นายสมโรจน์           พลายงาม

กรรมการ

4

นายวีระพันธ์           ทองไทย

กรรมการ

5

นางนันทนา            ทองไทย

กรรมการ

6

นายชัยชาญ            กลางแก้ว

กรรมการ

7

นายชนาวุฒิ            มูลจันทร์

กรรมการ

8

นายนิติเทพ            ปานเพ็ชร์

กรรมการ

9

นางอัญชลีภรณ์        ปานเพ็ชร์

กรรมการ

10

นางสุรีรัตน์             แจ้งสว่าง

กรรมการ

11

นางสาวนฤมล          แตงแก้วฟ้า

กรรมการ

12

นายยุทธภูมิ            วงษ์มานะสุข

กรรมการ

13

นางสาวกนกวรรณ    สุเดชมารค

กรรมการและเลขานุการ

 

ผู้บริหาร

joys pron xvideosporn.mobi indiafreeporn indian bhabhi.com pornview.org antervana sexy dekhna hai tubepatrol.cc haripriya sex fakingvideos iwanktv.info auntey.hot.sex www.pronhub rajwap.biz fapvideos west indies sex videos com lesbianporntrends.com indian sex scenes aurat ka sex tryporno.info tumblr desi videos bf sexy film hindi bestsexporno.com www hindi hot com xnxx with condom indiansexbar.mobi www tamil sex vidio com naked bengali girl desixxxtube.info xcideos bangla sex videos goindian.net madan gowri videos school girls fuck tubehoe.info desi nude xvideos نيك بنت جامدة hailser.com تدليك الزبر kerasex bigbobmovs.com bf vs gf xvideos2,com fuckmetube.mobi sexc girl