Friday, 01 July 2022

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

  • Category: Uncategorised
  • Published on Sunday, 14 July 2019 07:45
  • Written by Super User
  • Hits: 1423

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นายอำนาจ             ปานหิรัญ

ประธานกรรมการ

2

นางสุรีย์พร             เสียมสกุล

กรรมการ

3

นายสมโรจน์           พลายงาม

กรรมการ

4

นายวีระพันธ์           ทองไทย

กรรมการ

5

นางนันทนา            ทองไทย

กรรมการ

6

นายชัยชาญ            กลางแก้ว

กรรมการ

7

นายชนาวุฒิ            มูลจันทร์

กรรมการ

8

นายนิติเทพ            ปานเพ็ชร์

กรรมการ

9

นางอัญชลีภรณ์        ปานเพ็ชร์

กรรมการ

10

นางสุรีรัตน์             แจ้งสว่าง

กรรมการ

11

นางสาวนฤมล          แตงแก้วฟ้า

กรรมการ

12

นายยุทธภูมิ            วงษ์มานะสุข

กรรมการ

13

นางสาวกนกวรรณ    สุเดชมารค

กรรมการและเลขานุการ

 

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติราชการประจำปี