Friday, 01 July 2022

การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษา

          วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย1.ช่างก่อสร้าง 2.ช่างยนต์ 3.ช่างไฟฟ้ากำลัง 4.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 5.คอมพิวเตอร์ 6.การบัญชี 7.การตลาด และ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรมจำนวน 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1.สาขาวิชาการก่อสร้าง-โยธา 2.สาขาวิชาไฟฟ้า 3.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 4.สาขาวิชาเครื่องกล  5.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6.สาขาวิชาการบัญชี 7.สาขาวิชาการตลาด มีครู จำนวน 32 คน บุคลากรฝ่ายสนับสนุนจำนวน  29คน และมีจำนวนนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา  2561ทั้งสิ้น 387 คน

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา

สภาพชุมชน

   แบ่งออกเป็น 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

      ตำบลถอนสมอ              จำนวน  8  หมู่บ้าน

      ตำบลพิกุลทอง               จำนวน  5  หมู่บ้าน

      ตำบลโพประจักษ์            จำนวน  5  หมู่บ้าน

      ตำบลวิหารขาว              จำนวน  5  หมู่บ้าน

สภาพเศรษฐกิจ

      ด้านเกษตรกรรม เป็นพื้นที่การเกษตร ทำนา ทำสวน ฯลฯ จำนวน 21,466.8 ไร่คิดเป็น ร้อยละ 90

      ด้านท่องเที่ยว ได้แก่ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสุวรรณ  มงคลมหามุนี ซึ่งมีพุทธลักษณะเป็นพระปางประทานพร หน้าตักกว้าง 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว สูง 21 วา 3 คืบ 11 นิ้ว

สภาพสังคม

      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทำไร่  ทำนา พืชที่เศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่ ข้าว ไร่อ้อย การทำนาทำตามฤดูกาล ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  แห่งที่ ๒   อยู่ในเขต อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

240720
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
169
142
1215
238037
169
6501
240720

Your IP: 44.200.40.195
Server Time: 2022-07-01 14:49:40