Friday, 01 July 2022

รางวัลและผลงาน

เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษาปีการศึกษาที่จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง

 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลสถานศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา

อื่น ๆ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

         

รางวัลและผลงานของผู้บริหารปีการศึกษา 2561

รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายอำนาจ   ปานหิรัญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสุรีย์พร   เสียมสกุล 
รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 2

รองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวีระพันธ์   ทองไทย
รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิค สิงห์บุรี แห่งที่ 2

รองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสมโรจน์   พลายงาม 
รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิค สิงห์บุรี แห่งที่ 2

รองผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2561

รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

1. นางสาวนฤมล   แตงแก้วฟ้า

 

ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. นายธรรมรัตน์   ทองใบ  

 

ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3.นายเจษฎาภรณ์   พันธุ์พิพัฒน์  

 

ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4.นางสาวพิมเพ็ญ   วรรณูปถัมภ์  

 

ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5. นายฐนกร   พจมานสว่างวงศ์  

 

ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

 

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6. นางวัชรีภรณ์   ศิริกลิ่น  

ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7. นายปุณยวัจน์   จันทร์อินทร์  

ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8. นายธีระวัฒน์   จันตืน

ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9. นางสาวธัตทพร   เพ็ชด้วง  

ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10. ว่าที่ร.ต.หญิงวนาลี   กลมสกุลณี

ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

 

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

11. นางวิภารัตน์   รักษาถ้อย  

ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12. นายภาคภูมิ   ศิลปะชัย      

 

ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

 

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

13. นางสาวสุนิศา   ฉายชูวงษ์

                  

บุคลากรทางการศึกษา

ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

14. นางชนัญญา   ไชยวงษ์  

                                    

บุคลากรทางการศึกษา

ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

15. นายมงคลชัย   บุญสร้าง  

 

บุคลากรทางการศึกษา

ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

         

 

 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

1. นายวันวิชาญ   ร่วมรักษ์

 

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. นายสหรัฐ   วงษ์แก้ว  

 

รองชนะเลิศ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. นายกิตติวัตร   ศรีโลเพี้ยน  

 

ชนะเลิศ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. นายสราวุมิ   จันทร์แบน  

 

รองชนะเลิศ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5. นายธนกฤษ   แก้วประไพ

 

รองชนะเลิศ

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6. นายธันวาศาลากิจ

รองชนะเลิศอันดับ 2

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7. นายไพศาล   โหโมลา

เหรียญทอง

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8. นายสิทธิพร   สาคร

เหรียญทอง

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9. นายราเชนทร์   สกุลด่าน

เหรียญทอง

ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10. นายปรีชา   ใหญ่ยิ่ง

รองชนะเลิศ อันดับ 2

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

11. นายอนุลักษณ์   นวบุตร

รองชนะเลิศ อันดับ 2

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12. นายมูซา   ปงกะลี

รองชนะเลิศ อันดับ 2

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

13. นายธนาวุฒิ   ไม้แกน

 

ชนะเลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

14.นายจิรายุ   ประสมเพชร

ชนะเลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

15. นายภิมุข   บุญเกิด

ชนะเลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

16. นายจิรพลน์   พรหมมา

รองชนะเลิศ อันดับ 1

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

17. นายสุพพัต   สุขประเสริฐชัย

รองชนะเลิศ อันดับ 1

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

         

 

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

240673
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
122
142
1168
238037
122
6501
240673

Your IP: 44.200.40.195
Server Time: 2022-07-01 13:45:18