Friday, 01 July 2022

ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี

              (ปีที่จัดทำรายงาน สำรวจ ณ วันที่ 8 มิถุนายนของปีการศึกษา 2561)

ระดับ/สาขางาน

ชั้นปี

รวม

 

1

        2

    3

ปกติ

ทวิภาคี

สมทบ

ปกติ

ทวิภาคี

สมทบ

ปกติ

ทวิภาคี

สมทบ

 

ระดับ ปวช.

-     สาขางานยานยนต์

-     สาขางานไฟฟ้ากำลัง

-     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

-     สาขางานก่อสร้าง

-     สาขางานการบัญชี

-     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-     สาขางานการตลาด

 

28

31

18

15

6

5

3

 

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

17

24

5

3

11

3

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

28

31

6

6

-

8

1

 

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

73

86

29

24

17

16

4

 

รวม

106

-

-

63

-

-

80

-

-

249

ระดับ ปวส.

-     สาขางานเทคนิคยานยนต์

-     สาขางานไฟฟ้ากำลัง

-     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

-     สาขางานโยธา

-     สาขางานการบัญชี

-     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-     สาขางานการตลาด

 

 

25

28

5

 

9

11

9

4

 

 

 

25

28

5

 

9

11

7

4

 

 

 

-

-

-

 

19

-

12

-

 

 

 

12

32

7

 

6

8

6

-

 

 

 

13

26

7

 

6

7

5

-

 

 

 

-

26

-

 

32

3

-

-

 

 

 

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

75

140

24

 

81

40

39

8

 

 

รวม

91

89

31

71

64

61

-

-

-

407

 

รวมทั้งหมด

197

89

31

134

64

61

80

-

-

656

 

 

ข้อมูลผู้เรียนจำแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี (ทวิศึกษา)

ระดับ/สาขางาน

ชั้นปี

รวม

1

2

3

ระดับ ปวช.

-          สาขางานยานยนต์

-          สาขางานไฟฟ้ากำลัง

-          สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

-          สาขางานก่อสร้าง

-          สาขางานการบัญชี

-          สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-          สาขางานการตลาด

 

23

-

-

-

6

-

9

 

20

-

-

-

6

-

17

 

6

8

-

-

-

-

5

 

49

8

-

-

12

-

31

รวมทั้งหมด

38

43

19

100

 

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/สมทบ/เทียบโอน ปีการศึกษา 2561)

ระดับ/สาขางาน

จำนวน

รวม

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ระดับ ปวช.

-          สาขางานยานยนต์

-          สาขางานไฟฟ้ากำลัง

-          สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

-          สาขางานก่อสร้าง

-          สาขางานการบัญชี

-          สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-          สาขางานการตลาด

 

12

7

5

4

6

2

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

12

7

5

3

6

2

-

รวม

36

-

-

36

ระดับ ปวส.

-          สาขางานเทคนิคยานยนต์

-          สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

-          สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

-          สาขางานโยธา

-          สาขางานการบัญชี

-          สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-          สาขางานการตลาด

 

-

-

-

 

-

-

-

-

 

22

28

4

 

5

2

4

8

 

 

 

 

    

    

 

รวม

 

73

-

73

รวมทั้งหมด

36

73

-

109

        

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติราชการประจำปี